Leievilkår

Leietaker plikter å sette seg inn i Leievilkårene før bestilling av Jonsborg og har ved bestilling akseptert disse som bindende.

1. Leietagers disposisjonsrett:

Leietaker disponerer hele første etasje, samt toaletter i kjelleren (Leieareal). Leietaker har ikke tilgang til areal utover dette med mindre dette er særskilt avtalt med Utleier. Leietaker disponerer utstyr som befinner seg på kjøkken, hovedrom, samt kott i 1 etg, og toaletter i 1 etg./underetg.

2. Vederlag

Leiesum innbetales senest 10 dager etter innsendelse av bestillingsskjema. Leiesum inkluderer leie av Leieareal, samt vask av Leieareal etter at Leieperioden er utløpt. Utleier står fritt til å disponere Leieareal i Leieperioden, herunder å leie ut til andre, dersom Leietager ikke har innbetalt Leiesum innen forfallsfristen.

Nøkkel til Jonsborg utleveres under ingen omstendighet før betaling av vederlag er registrert inn på oppgitt konto.

3. Avbestilling

Leietaker har rett til å avbestille lokalene.

Utleier forplikter seg til å utbetale hele Leiesummen dersom avbestilling skjer skriftlig til Utleier senest 6 måneder før Leieperioden tar til. Dersom avbestilling skjer senere enn 6 måneder før Leieperioden tar til, beholder Utleier 50 % av leiesummen, resterende betales tilbake til Leietakers kontonummer. Dersom avbestilling skjer senere enn 3 måneder før leieperioden tar til, beholder utleier hele beløpet.

4. Utleiers ansvarsforhold

a) Utleier forplikter seg til å stille med lokaler som er ryddige og rengjorte.
b) Kopper, glass, tallerkener mv. på kjøkken skal være rengjort.
c) Utleier har ikke ansvar for evt. skader som leietaker eller leietakers gjester måtte pådra seg ved benyttelse av lokalene.
d) Utleiers innbo/inventarforsikring dekker ikke leietakers personlige eiendeler/-verdier.

5. Leietakers ansvar i leieperioden

a) Leietaker må selv pynte lokalene, og anrette lokalene etter sine behov.
b) Dersom leietaker ved overtakelse finner noen forhold utilstrekkelig eller mangelfull plikter leietaker å underrette utleier om dette umiddelbart.
c) Leietaker må før leieperioden avsluttes rydde lokalene slik at stoler, bord mv. er plassert slik de var før Leieareal ble tatt i bruk. Utstyr fra kjøkken som er brukt under Leieperioden skal være rengjort og satt tilbake på samme sted hvor det ble hentet fra. Søppel skal fjernes fra lokalene og kastes i søppelbokser ute, evt. tas med av leietaker dersom søppelboksene er fulle.
d) Vask av bord, stoler og ekstra opprydning/rengjøring kan avtales særskilt med utleier mot ekstra betaling. Dette skal avtales og betales på forhånd.
e) Leietaker forplikter seg til å melde og erstatte enhver skade som skjer i Leieareal og på utstyr for øvrig.
f) Leietaker forplikter seg til å gjøre seg kjent med bruk av teknisk utstyr, og gjøre seg kjent med branninstruks og brannsluknings- /førstehjelpsutstyrets plassering.
g) Leietaker er ansvarlig for at elektriske apparater, lys og vann er slått av når lokalene forlates, og å kontrollere at alle dører og vinduer er lukket/låst.
h) Ventilasjonsanlegget skal være avslått når lokalet forlates.
i) Det er ikke tillatt å feste ting i vegger, tak eller andre faste innretninger.

6. Utlevering/tilbakelevering av nøkkel

Nøkkel/nøkkelkode utleveres tidligst samme dag som Leieperioden tar til. Ved særskilte anledninger kan nøkkel utleveres inntil to dager før Leieperioden tar til. Nøkkel kan returneres i egen sluseanordning som er montert ved siden av ytterdøra, nøkkelkode blir inaktiv etter leieperioden.

Nøkkel skal tilbakeleveres til utleieansvarlig samme dag som Leieperioden utløper.

7. Andre forhold

a) Røyking er ikke tillatt inne i lokalene.
b) Det belastes et gebyr på minimum kr 1.000,- ved spesielle hendelser som medfører ekstra arbeid for vårt personell.
c) All aktivitet skal være avsluttet senest kl. 02:00 og leietaker oppfordres av hensyn til Jonsborgs naboer å begrense utvendig støy under sine arrangementer.
d) Det er totalforbud mot enhver form for fyrverkeri på Jonsborg.